UNESCO Chair

22.12.2020 г. Ректорът на УниБИТ проф. дн Ирена Петева, получи Писмо от Секция "Висше образование" на ЮНЕСКО за подновяване на договора за дейност на ЮНЕСКО катедрата „ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство“ при УниБИТ, с ръководител проф. д-р Румен Николов, за трети мандат до ноември 2024 г. Повече.

ЮНЕСКО междуфакултетската катедра "Информационно-комуникационни технологии в библиотечните науки, образованието и културното наследство" при Университета по библиотекознание и информационни технологии 
получи официално одобрение от ЮНЕСКО с Писмо от 17 февруари 2012 година.

ЮНЕСКО междуфакултетската катедра ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) има за своя мисия: развитие на академични образователни програми в областта на приложението на ИКТ в библиотечните науки, образованието и културното наследство и осъществяване на програми за продължаващо обучение за библиотекари, училищни и университетски преподаватели, специалисти от културни институции (музеи, галерии, архиви) и други, свързани с културното наследство.

УниБИТ - част от мрежата на ЮНЕСКО катедрите

 

Разработване на образователни и обучителни програми в областта на ИКТ в библиотекознанието, образованието и културното наследство (включително ипрограми за електронно обучение и учене през целия живот) за граждани, като например ИКТ предварително и текущо обучение за библиотекари, училищни и университетски преподаватели, специалисти от културни институции (музеи, галерии, архиви и т.н.), специалисти по опазване на културно-историческото наследство и т.н.

 Брошура 2017

Основните цели на катедра ЮНЕСКО са:

  • осигуряване на професионално ниво на преподаватели и изследователи, които отговарят на изискванията на обществото на знанието в интегрираната област на ИКТ, библиотечните изследвания, образованието и запазването на материалното и нематериално културно-историческо наследство;
  • обновяване в дълбочина на системата за обучение на преподаватели и персонал на УниБИТ в съответствие с разнообразието и динамиката в ерата на глобализацията;
  • предоставяне на високо ниво на образование за студентите, запознавайки ги с основните текущи въпроси в библиотечните и информационни науки, запазване на културното наследство, както и да импредостави инструменти и знания за взимане на информирани решения по отношение на съществуващите и нововъзникващите практики;
  • проучвания на съществуващите добри практики и основните организационни и интелектуални въпроси, срещани на национално и международно ниво;
  • акцент върху научните изследвания и подготовка на докторанти чрез изграждане на връзки и сътрудничества с чуждестранни учени;
  • подкрепа на иновациите и трансфера на технологии към правителствени, неправителствени и промишлени институции.