UNESCO Chair

Разработване на образователни и обучителни програми в областта на ИКТ в библиотекознанието, образованието и културното наследство (включително ипрограми за електронно обучение и учене през целия живот) за граждани, като например ИКТ предварително и текущо обучение за библиотекари, училищни и университетски преподаватели, специалисти от културни институции (музеи, галерии, архиви и т.н.), специалисти по опазване на културно-историческото наследство и т.н.

 Брошура 2017

Основните цели на катедра ЮНЕСКО са:

  • осигуряване на професионално ниво на преподаватели и изследователи, които отговарят на изискванията на обществото на знанието в интегрираната област на ИКТ, библиотечните изследвания, образованието и запазването на материалното и нематериално културно-историческо наследство;
  • обновяване в дълбочина на системата за обучение на преподаватели и персонал на УниБИТ в съответствие с разнообразието и динамиката в ерата на глобализацията;
  • предоставяне на високо ниво на образование за студентите, запознавайки ги с основните текущи въпроси в библиотечните и информационни науки, запазване на културното наследство, както и да импредостави инструменти и знания за взимане на информирани решения по отношение на съществуващите и нововъзникващите практики;
  • проучвания на съществуващите добри практики и основните организационни и интелектуални въпроси, срещани на национално и международно ниво;
  • акцент върху научните изследвания и подготовка на докторанти чрез изграждане на връзки и сътрудничества с чуждестранни учени;
  • подкрепа на иновациите и трансфера на технологии към правителствени, неправителствени и промишлени институции.